[1]
VM-NovitatesЖ., «Содержание», VM-Novitates, т. 17, вып. 2, с. 2, сен. 2023.