VM-NovitatesЖ. СОДЕРЖАНИЕ. Журнал «VM-Novitates», v. 18, n. 1, p. 2-2, 9 фев. 2024.