VM-NovitatesЖ. Содержание. Журнал «VM-Novitates», v. 17, n. 2, p. 2, 4 сен. 2023.