VM-NovitatesЖ. Краткие сообщения. Журнал «VM-Novitates», v. 17, n. 1, 4 сен. 2023.