(1)
VM-NovitatesЖ. ДОКУМЕНТЫ. VM-Novitates 2024, 18, 26-28.