(1)
VM-NovitatesЖ. КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ. VM-Novitates 2024, 18, 24-25.