(1)
VM-NovitatesЖ. СОДЕРЖАНИЕ. VM-Novitates 2024, 18, 2-2.