(1)
VM-NovitatesЖ. ДОКУМЕНТЫ. VM-Novitates 2023, 17, 26-28.