(1)
VM-NovitatesЖ. Содержание. VM-Novitates 2023, 17, 2.